Všeobecné podmínky používání

mobile image
Jakékoliv užití techto webových stránek a, kde to pripadá v úvahu, mobilní aplikace (dále souhrnne oznacovaných jako „digitální platforma“ ), stejne jako registrace do platformy Klépierre, jsou považovány za bezpodmínecné prijetí techto podmínek uživatelem. Chteli bychom upozornit na skutecnost, že nekteré služby nabízené digitální platformou mají specifické podmínky používání, které doplnují tyto všeobecné podmínky.

1. Úcel digitální platformy

Úcelem digitální platformy je poskytnout všeobecné informace o regionálním nákupním centru [Nový Smíchov, Plzen Plaza, Novodvorská Plaza] a jeho znackách, o vernostním programu pro držitele VIP karty a o vernostním programu platformy Klépierre, a dále umožnit uživatelum zaregistrovat se do vernostního programu s VIP kartou a do platformy Klépierre.
Žádné informace obsažené v digitální platforme v žádném prípade nejsou nabídkou na uzavrení smlouvy, návrhem na koupi nebo návrhem na prodej, pokud není stanoveno neco jiného.

2. Prístup do digitální platformy

Spolecnost Klépierre Management nemuže zarucit, že bude digitální platforma fungovat nepretržite a bez jakýchkoliv chyb. Spolecnost se pouze zavazuje vyvinout maximální úsilí (závazek alokovat potrebné prostredky smerující k dosažení cíle), pokud jde o provoz a nepretržitý chod digitální platformy a nabízených služeb. Spolecnost Klépierre Management neponese odpovednost za jakoukoliv ztrátu, která je výsledkem používání digitální platformy, bez ohledu na její prícinu. Zejména neponese spolecnost Klépierre Management jakoukoliv odpovednost za podvodné narušení údaju nebo podvodný prístup k nim a/nebo za náhodný prenos viru prostrednictvím digitální platformy. Podobne nemuže být cinena odpovednou za situace, které lze pricíst pusobení vyšší moci, selháním a technickým problémum hardwaru, programu a softwaru nebo síte internet, které mohou zpusobit, že bude cinnost digitální platformy pozastavena nebo prerušena, a to jako celek nebo její cást.
Spolecnost Klépierre Management si vyhrazuje právo modifikovat, pozastavit, omezit nebo prerušit prístup k celé digitální platforme nebo její cásti, vcetne, zejména, pokud jde o obsah, funkcionality a casy dostupnosti, a to bez predchozího oznámení. Muže tak ucinit kdykoliv, zejména za úcelem údržby nebo aktualizace digitální platformy.

3. Registrace do platformy Klépierre

3.1 Webové stránky a, kde to pripadá v úvahu, aplikace nabízejí uživatelum prístup do platformy Klépierre. Kterýkoliv uživatel, který si preje zaregistrovat se do platformy Klépierre, je povinen si precíst tyto podmínky používání a je povinen je prijmout. Zaškrtnutím polícka „cetl(a) jsem všeobecné podmínky používání a souhlasím s nimi“, uživatel potvrzuje, že prijímá a bude dodržovat tyto podmínky používání.

Každý uživatel se smí registrovat pouze jednou.

Za jakékoliv používání platformy Klépierre detmi nesou plnou odpovednost zákonní zástupci techto detí.
Z tohoto duvodu musí rodice, kterí si prejí umožnit svým detem prístup k platforme Klépierre, pomoci temto detem vytvorit príslušný úcet a dohlížet na jejich prístup k platforme. Je odpovedností zákonného zástupce urcit, zda jsou jakékoliv informace a obsah publikované na digitální platforme vhodné pro jejich deti.

3.2. Registrace do platformy Klépierre provozované vedením spolecnosti Klépierre umožnuje uživatelum:
- využívat reklamní nabídky, jejichž podmínky jsou pro každou z nich specificky urceny,
- dostávat informacní zpravodaj platformy Klépierre,
- využívat služby digitální platformy vyhrazené výlucne pro cleny platformy Klépierre,
- pridávat komentáre ke clánkum zverejneným ve vyhrazených sekcích digitální platformy.

3.3. Pro registraci do platformy Klépierre musí uživatel vyplnit registracní formulár, který je k dispozici online na digitální platforme a který specifikuje povinné informace, které je treba uvést. Uživatel je zejména povinen nastavit uživatelské jméno a heslo, pod kterými bude pristupovat ke svému clenskému úctu.

Uživateli bude na e-mailovou adresu uvedenou na formulári zaslán email potvrzující registraci.

Registrace poskytuje uživateli status clena platformy Klépierre a prístup ke službám uvedeným v bode 3.1.

Clenové platformy Klépierre mohou kdykoliv zmenit informace o sobe prostrednictvím stránky „muj úcet“. Mohou také požadovat odhlášení ze svého clenství v platforme Klépierre, a to na následující adrese dpo.ceskarepublika@klepierre.com.

3.4 Pokud nebudou povinné informace poskytnuty, registrace nebude možná. Uživatel se zavazuje zajistit, že budou informace poskytnuté prostrednictvím formuláre kompletní a presné. Jakákoliv registrace na základe zjevne nesprávných informací muže být odstranena. Uživatelé se také zavazují, že své uživatelské jméno a heslo uchovají v prísném utajení. Jakékoliv pripojení prostrednictvím uživatelského jména a hesla bude považováno za pripojení ucinené uživatelem.

V prípade podvodného použití, ztráty, znicení nebo krádeže uživatelského jména a hesla je musí uživatel co nejdríve zmenit prostrednictvím digitální platformy. Spolecnost Klépierre Management nenese odpovednost za následky takového podvodného použití, ztráty, znicení nebo krádeže.

Spolecnost Klépierre Management se muže rozhodnout pozastavit clenství nebo vyloucit clena v prípade porušení techto všeobecných podmínek používání.

3.5 Závazky clenu

Clenové platformy Klépierre se zavazují:

- vytvorit a používat pouze jeden úcet,
- poskytovat pouze presné a aktuální informace,
- pri jakékoliv výmene informací s jinými cleny nebo s digitální platformou respektovat ostatní cleny, být zdvorilí a neagresivní
- dodržovat specifické podmínky platné pro každou nabídku nebo operaci navrženou na digitální platforme.

3.6 Zverejnování obsahu

Clenum platformy Klépierre muže být nabídnuta možnost publikovat komentáre ke clánkum zverejneným v urcených sekcích digitální platformy.
Uživatelé jsou sami výlucne odpovední za obsah, který umístí na digitální platformu, stejne jako za texty a/nebo názory, které formulují. Zejména se zavazují zajistit, že takové údaje nemohou poškodit legitimní zájmy jakékoliv tretí strany.
V tomto ohledu se zavazují, že:
- nebudou kohokoliv hanobit, obtežovat, sledovat, urážet, komukoliv nadávat nebo vyhrožovat nebo porušovat práva jiných subjektu,
- nebudou se vyjadrovat sproste, používat napr. urážky,
- nebudou agresivní,
- nebudou propagovat jakoukoliv znacku, obchod, aktivitu, produkt nebo službu.
- nebudou schvalovat zlociny proti lidskosti ani nebudou podnecovat rasovou nenávist nebo pedofilii,
- nebudou vytváret falešnou identitu ani neodcizí totožnost tretí strany,
- nebudou šírit viry, trojské kone, logické bomby nebo jakékoliv jiné škodlivé nebo destruktivní programy,
- nebudou narušovat fungování digitální platformy,
- nebudou porušovat soukromí a práva osob, které mohou být identifikovány v príslušném obsahu,
- obecne nebudou umístovat prvky, které porušují práva duševního vlastnictví nebo práva tretích stran, zejména práva k ochranným známkám, právo na ochranu soukromí nebo autorská práva.
Uživatel prevezme za spolecnost Klépierre Management odpovednost za jakoukoliv újmu v dusledku jakékoliv žaloby založené prímo nebo neprímo na takových komentárích a/nebo údajích, která by byla podána proti vedení spolecnosti Klépierre ze strany jakéhokoliv subjektu. Zejména se zavazují zaplatit jakékoliv cástky, které jsou výsledkem jakékoliv žaloby tretí strany proti spolecnosti Klépierre Management , a to vcetne právních nákladu a nákladu na právní zastoupení.

3.7 V souladu s platnými predpisy nenese spolecnost Klépierre Management odpovednost za obsah umístený online na digitální platforme jejími uživateli. Spolecnost však disponuje moderátory, jejichž úlohou je moderovat príspevky uživatelu. Moderace je provádena po zverejnení (ex post). Volba následného moderování ex post byla ucinena z duvodu praktické nemožnosti, v dusledku okamžitého charakteru a objemu obsahu, provádet obecnou preventivní ex ante kontrolu veškerého obsahu. Vzhledem k tomu, že princip ex post moderace podporuje svobodu projevu uživatelu, každý z uživatelu musí prijmout odpovednost a zajistit soulad se základními právními a regulatorními ustanoveními, jako jsou napr. ty, na které odkazuje tento clánek. V souladu s tím tímto informujeme uživatele, že spolecnost Klépierre Management si vyhrazuje právo vymazat veškerý obsah nebo jeho cást, a to kdykoliv, z jakéhokoliv duvodu a bez predchozího varování nebo oduvodnení. Uživatel není v tomto ohledu oprávnen vznášet jakékoliv nároky. Uživatelé, kterí jsou prekvapeni nebo šokováni obsahem umísteným jiným uživatelem, mohou moderátora kontaktovat prímo na následující adrese: [Kontaktní emailová adresa pro danou zemi]

4. Záruky

Uživatel prevezme za spolecnost Klépierre Management, stejne jako za všechny subjekty, které se podílejí na tvorbe, výrobe a distribuci digitální platformy, jakoukoliv odpovednost za jakýkoliv nárok, jakékoliv náklady a výdaje, které jsou dusledkem porušení techto podmínek nebo které vznikly v souvislosti s používáním digitální platformy.
Veškeré informace a údaje poskytnuté uživatelem jsou poskytovány na výhradní odpovednost uživatele, pricemž se takový uživatel zavazuje prevzít za spolecnost Klépierre Management odpovednost za jakoukoliv prímou nebo neprímou škodu, která v dusledku toho muže vzniknout, a takovou škodu príslušným zpusobem nahradit.
Uživatel je výlucne odpovedný za jakoukoliv prímou nebo neprímou škodu nebo újmu, bez ohledu na to, zda jde o hmotnou nebo nehmotnou újmu nebo škodu, kterou zpusobí digitální platforme v dusledku zákonného nebo nezákonného použití služby poskytované platformou. V prípadech uvedených výše se uživatel zavazuje odškodnit spolecnost Klépierre Management v prípade, že jí bude narízeno zaplatit náhradu škody, a to vcetne primerených nákladu na právní zastoupení, které by byla nucena vynaložit. Uživatel se dále zavazuje nahradit spolecnosti Klépierre Management náklady, které spolecnost vynaložila na nápravu zpusobené škody.

5. Odpovednost

Spolecnost Klépierre Management nenese odpovednost za jakoukoliv prímou nebo neprímou škodu, která muže vzniknout v dusledku prístupu na digitální platformu nebo jejího užití nebo informací obsažených v této platforme, a to bez ohledu na jejich povahu. Zejména platí, že informace znacek ohledne jejich výrobku nebo služeb jsou poskytované na jejich výhradní odpovednost, pricemž nemohou jakkoliv cinit odpovednou spolecnost Klépierre Management.
Spolecnost Klépierre Management odmítá jakoukoliv odpovednost za správnost rozhodnutí a opatrení, která byla prijata uživateli výhradne na základe informací zverejnených na digitální platforme.
Spolecnost Klépierre Management nenese jakoukoliv odpovednost v prípade, že nekterý uživatel utrpí škodu, zejména škodu v dusledku ztráty, poškození nebo narušení souboru nebo prenosu viru, které mohou infikovat jeho pocítacové vybavení nebo jakýkoliv jiný majetek, pokud dojde k pripojení a/nebo prohlížení a/nebo použití digitální platformy.
Uživatel uznává, že prenos dat pres internet je záležitostí relativní technické spolehlivosti a že samotná data nejsou chránena proti možnému zneužití. Za techto podmínek jsou uživatelé plne odpovední za sdelování hesel nebo jakýchkoliv jiných duverných údaju a, obecne, jakýchkoliv citlivých informací.
Uživatelé nesou odpovednost za prijetí veškerých adekvátních opatrení za úcelem ochrany svých údaju a zarízení pred nákazou viry, jako je napr. pokus o proniknutí do jejich pocítacového systému tretími stranami prostrednictvím služeb digitální platformy.
Uživatel uznává, že je jeho zarízení pripojeno k internetu na jeho výhradní odpovednost a že v dusledku toho spolecnost Klépierre Management nenese odpovednost za jakoukoliv škodu, ke které muže dojít v prubehu pripojení zarízení.
Pri plném vedomí výše uvedeného se uživatel v dusledku toho vzdává svých práv cinit spolecnost Klépierre Management odpovednou za jednu nebo více skutecností nebo událostí zmínených výše.

6. Aktualizace

Spolecnost Klépierre Management vynakládá primerené úsilí, aby na své digitální platforme predkládala aktuální informace. Veškeré informace, které jsou k dispozici osobám pristupujícím na digitální platformu, byly vybrány k presne specifikovanému datu.
Takové informace mohou vyžadovat aktualizaci, která však k datu, kdy jsou informace prohlíženy, nemusela, z technických nebo netechnických duvodu, probehnout, nebo mohou podléhat zmenám. Spolecnost Klépierre Management nenese odpovednost za jakékoliv chyby nebo jakákoliv opomenutí.

7. Hypertextové odkazy

Na digitální platforme mohou být uvedeny odkazy na jiné stránky. Webové stránky, na které tyto odkazy vedou, jsou, pokud není urceno neco jiného, nezávislé na digitální platforme a na spolecnosti Klépierre Management. Spolecnost Klépierre Management nemuže žádným zpusobem nést odpovednost za obsah takových webových stránek, za jakoukoliv škodu v dusledku pripojení k takovým webovým stránkám, za informace, které takové stránky obsahují, nebo za jakékoliv transakce, které mohou probehnout za jejich použití, za které je výhradne odpovedný subjekt publikující stránky.
Jakýkoliv hypertextový odkaz umožnující prístup na digitální platformu nebo na jakoukoliv z jejích stránek nebo na jakýkoliv z jejích prvku vyžaduje predchozí písemné povolení od spolecnosti Klépierre Management.

8. Prvky umožnující sdílení se sociálními sítemi

Digitální platforma nabízí funkcionality pro sdílení urcitého obsahu na sociálních sítích. Uživatel se zavazuje nezneužít význam obsahu nebo poškozovat image spolecnosti Klépierre Management. V každém prípade je toto sdílení provádeno na výlucnou odpovednost uživatele. Vzhledem k tomu, že spolecnost Klépierre Management není publikacním subjektem uvedených sociálních sítí, které jsou nezávislé, nemuže být cinena odpovednou za jakékoliv dusledky spojené s používáním takových platforem.

9. Zpracování osobních údaju

Digitální platforma zahrnuje ruzné zpusoby zpracování osobních údaju. Více informací o tomto zpracování najdete v naší Charte ochrany osobních údaju.

10. Duševní vlastnictví

Digitální platforma a zejména všechny vizuální prvky, stejne jako prezentace a obsah všech clánku, tiskových zpráv a obecne všech informací, které se objevují na digitální platforme, jsou výlucným majetkem spolecnosti Klépierre Management nebo tretích stran, se kterými uzavrela dohody umožnující zverejnení. Uživatel nemá právo reprodukovat, šírit nebo, obecne receno, využívat takové prvky nebo obsah jakýmikoliv prostredky bez výslovného predchozího souhlasu spolecnosti Klépierre Management.

11. Zmena techto podmínek

Tyto podmínky mohou být kdykoliv zmeneny. Každá nová verze bude zverejnena na digitální platforme. Platná verze je verze, která je v platnosti v den, kdy uživatel použije digitální platformu, pricemž tyto podmínky jsou pro uživatele závazné.

12. Oddelitelnost ustanovení

V prípade, že bude jakékoliv ustanovení techto podmínek považováno za nevynutitelné v dusledku platného práva, uživatel a spolecnost Klépierre Management souhlasí, že ho v dobré víre znovu dojednají tak, aby byly chráneny hospodárské podmínky, z nichž teží a které budou co nejblíže podmínkám ve zmíneném ustanovení, které se stalo nevynutitelným.
Pokud se jim nepodarí toto ustanovení nahradit vzájemne prijatelným a vynutitelným zpusobem, bude uvedené ustanovení z této dohody vylouceno, pricemž zbytek všeobecných podmínek bude vykládán tak, jako kdyby bylo dané ustanovení vylouceno, a zustane v platnosti.