Podmínky soutěží na sociálních sítích

mobile image

OBCHODNÍ CENTRUM NOVÝ SMÍCHOV

PODMÍNKY SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

1. Pořadatel

1.1 Pořadatelem spotřebitelských soutěží Obchodního centra Nový Smíchov (dále jen „soutěže“) je obchodní společnost KLEPIERRE MANAGEMENT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČO 26209241, spisová značka C 79917 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Soutěže

2.1 Soutěže vyhlašuje pořadatel prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích Facebook nebo Instagram nebo na webových stránkách obchodního centra Nový Smíchov, případně prostřednictvím dalších komunikačních kanálů a médií. Vyhlášené soutěže se vždy řídí těmito podmínkami, pokud není výslovně uvedeno jinak. Mechanika soutěže bude vždy popsána Pořadatelem při vyhlášení každé soutěže.

 

3. Termín soutěže

3.1 Soutěž probíhá vždy v termínu uvedeném v příslušném příspěvku (dále jen „Doba soutěže“).

 

4. Účastníci soutěže

4.1 Není-li pořadatelem stanoveno jinak, mohou se soutěže zúčastnit všechny plnoleté fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Účastníci“); nezletilí se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který musí poskytnout na požádání Pořadatele. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu s Pořadatelem nebo jsou s takovými osobami v příbuzenském vztahu.

4.2 Mezi Účastníky bude zařazen každý, kdo správně splní podmínky stanovené Pořadatelem nebo splní další podmínky stanovené příslušným příspěvkem pro účast v soutěži.

4.3 Účast v soutěžích podléhá specifickým podmínkám soutěže. Účast v soutěžích může být podmíněna různými způsoby.

4.4 Každý Účastník se může zúčastnit příslušné soutěže pouze jednou za celou dobu trvání soutěže, pokud není Pořadatelem výslovně stanoveno jinak.

4.5 Soutěže se můžete zúčastnit pod pseudonymem, pro získání jakékoli výhry však musíte uvést své správné osobní údaje.

 

5. Výherci soutěže

5.1 Výherci soutěže jsou ti Účastníci, kteří jsou (podle pravidel uvedených v příslušném příspěvku) vylosováni a/nebo jinak vybráni Pořadatelem (dále jen „Výherci“).

5.2 Ceny uvedené v příslušném příspěvku budou vždy rozděleny mezi Výherce.

5.3 Každý Účastník může v rámci jedné soutěže vyhrát tolikrát, kolikrát je uvedeno v pravidlech konkrétní soutěže.

5.4 V případě, že nebude možné Výherce kontaktovat (např. z důvodu chybného kontaktu), nárok Výherce na výhru propadá bez nároku na jakoukoli náhradu.

 

6. Výhry

6.1 Ceny jsou vždy uvedeny v příslušném příspěvku.

6.2 Výherci nejsou povinni výhru převzít.

6.3 Ceny nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří vyřizují i případné reklamace.

 

7. Oznámení o výhře, výdej výher

7.1 O výhře a způsobu uplatnění výhry budou všichni Výherci vždy informováni zprávou, a to do 7 dnů ode dne jejich vylosování a/nebo výběru Pořadatelem (dále jen „Oznámení o výhře“). .

7.2 Pokud Výherce řádně neodpoví Pořadateli do 30 dnů ode dne odeslání Oznámení o výhře, jeho nárok na výhru zaniká bez nároku na jakoukoli náhradu.

7.3 Výhry jsou vydávány v informačním stánku Obchodního centra Nový Smíchov, který je v provozu denně od 9 do 19 hodin, oficiální polední pauza je stanovena v čase od 13 do 13:30 hodin. Výhru je zásadně možné vydat pouze výherci; zaslání výhry není možné, vydání zmocněnci pouze na základě závažných důvodů a po dohodě s Pořadatelem.

7.4 Při převzetí výhry je Pořadatel oprávněn pořídit fotografie výherce a takto pořízené fotografie s odpovídajícím komentářem či zprávou zveřejnit v rámci zpravodajských a marketingových materiálů na Pořadatelem provozovaných sociálních sítích.

 

8. Vyloučení z účasti v soutěži

8.1 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (byť okrajově nebo částečně) nedodržují tyto Podmínky nebo je porušují.

8.2 Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, kteří jsou důvodně podezřelí z nekalých, podvodných nebo nekalých praktik v průběhu soutěže. Za takové praktiky se považují zejména, nikoli však výlučně, následující:

a) používání nelegálních prostředků (např. hackerských nástrojů, virů, trojských koní atd.) nebo získávání jiných výhod manipulací;

b) účast prostřednictvím výherních sdružení, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb;

c) účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.

8.3 Pokud bude ze soutěže vyloučen Účastník, který se stal výhercem v soutěži, jeho nárok na výhru zaniká; pokud mu již byla výhra předána, je povinen ji vrátit Pořadateli.

8.4 Pokud Pořadatel zjistí nebo se bude domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek ze strany Účastníka, je oprávněn bez upozornění Účastníka ze soutěže vyloučit.

8.5 Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Účastníka ze soutěže je konečné bez možnosti jakéhokoli odvolání.

 

9. Vyloučení odpovědnosti za škody

9.1 Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické poruchy a výpadky a funkčnost internetu a sociálních sítí a nenese odpovědnost za škody způsobené Účastníkovi účastí v soutěži nebo užitím výhry.

 

10. Pravidla pro příspěvky účastníků.

10.1 Pokud je součástí soutěže zadání jakéhokoli příspěvku Účastníka, pak jsou ze soutěže zásadně vyloučeny příspěvky, které jsou dle výhradního rozhodnutí Pořadatele nezákonné, nemorální, neslušné, zahrnující nezákonné, riskantní, neslušné nebo nezodpovědné chování. konkurence. Pořadatel apeluje na Účastníky, aby neporušovali zákon, neriskovali a chovali se při vkládání příspěvků zodpovědně, slušně a slušně. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zkontrolovat a následně nepřipustit do soutěže nebo ze soutěže vyloučit Účastníky s příspěvkem, který bude dle jeho rozhodnutí nevhodný z některého z výše uvedených či jiných důvodů, a to bez jakékoli náhrady a bez povinnosti uvést důvody takového rozhodnutí; to platí i pro příspěvky technicky nevyužitelné pro soutěž. Účastník soutěže také vždy ručí za to, že je jediným autorem svého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Účastník s tím souhlasí a uděluje Pořadateli bezplatnou licenci k tomu, aby jím zaslaný příspěvek včetně jména autora mohl být v souvislosti se soutěží zveřejněn na internetu. Účastník rovněž bere na vědomí, že jakmile byl příspěvek zveřejněn, může se proti vůli Pořadatele šířit na internetu a Pořadatel již za toto šíření nenese odpovědnost.

 

11. Všeobecné podmínky

11.1 Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků nejsou žádným způsobem spojeny se společností provozující sociální síť Facebook ani s žádnou jinou sociální sítí používanou ke komunikaci s Účastníky. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány ani spojeny s žádnou sociální sítí a nenesou za ni odpovědnost. Informace poskytnuté v soutěžích neposkytujete žádné sociální síti; veškeré dotazy, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěží musí být směřovány pořadateli.

11.2 Účastníci v rámci soutěží poskytují své údaje Pořadateli jako správci osobních údajů za podmínek uvedených níže.

11.3 Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

11.4 Pořadatel si vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí související s průběhem soutěže ve všech záležitostech.

11.5 Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli soutěž bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit nebo jednostranně změnit či doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to oznámením změny obdobným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena.

11.6 Výhry v soutěži nelze legálně ani alternativně vymáhat v penězích. Všechny ceny, které nepřevezme ani náhradní výherce, propadají ve prospěch Pořadatele. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození nebo ztráty spojené s doručením výher.

11.7 Reklamaci týkající se průběhu soutěže je nutné uplatnit nejpozději do 14 dnů od vzniku důvodu reklamace, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Pokud budou tyto stížnosti shledány oprávněnými, budou se jimi zabývat Pořadatel. Na telefonické reklamace nebo reklamace podané mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě nebude brán zřetel.

11.8 Ostatní podmínky soutěží se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

11.9 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici přímo na facebookové stránce Pořadatele a jsou rovněž uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.

 

12. Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

KLEPIERRE MANAGEMENT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČO 26209241, spisová značka C 79917 vedená u Městského soudu vPraze, sídlo Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000, Kontakt: GDPR.CeskaRepublika@klepierre.com

Rozsah zpracovávaných dat

Jméno a příjmení, případně Facebook ID a pseudonym na Facebooku, případně další údaje poskytnuté Účastníkem v rámci soutěží; u výherců také kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail) nutné pro zaslání výhry.

Účely zpracování

Řádná organizace spotřebitelských soutěží včetně komunikace s jejich Účastníky, výběr výherců a distribuce cen.

Právní základ pro zpracování

Plnění povinnosti správce (řádné pořádání soutěží) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Po dobu nezbytnou pro pořádání soutěže, nejdéle po dobu jednoho roku; pro výherce po dobu danou obecně závaznými předpisy.

Poučení subjektu údajů

Bez akceptace těchto údajů nelze správce kontaktovat prostřednictvím webového formuláře. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování u správce a právo na přenositelnost údajů. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat oznámením správci, což lze učinit dopisem nebo emailem na výše uvedených kontaktech. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Další podrobné informace o zpracování osobních údajů

jsou uvedeny na https://novy-smichov.klepierre.cz/charta-ochrany-osobnich-udaju/