Newsletter

Stáhněte si vaši mobilní aplikaci zdarma Nový Smíchov ? Klikněte zde

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD CENTRA

VLASTNÍK CENTRA NEBO JEHO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP KOMUKOLIV A VYKÁZAT Z PROSTOR OBCHODNÍHO CENTRA KOHOKOLIV, KDO PORUŠÍ TATO PRAVIDLA NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU.

Za porušení pravidel bude považováno

1. Veškeré jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.
2. Dožadování se peněz, jiných příspěvků či darů, provádění jakékoli obchodní, organizační, propagační či jiné obdobné aktivity bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
3. Rušení veřejného pořádku např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob, nebo narušovat klid v Centru.
4. Nepovolené shromažďování osob v Centru.
5. Pořizování obrazových nebo jiných záznamů bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
6. Znehodnocování, poškozování, ničení majetku Centra nebo majetku v prostorách Centra umístěného, zvláště pak bezpečnostní a protipožární zařízení. Při způsobení škody či zneužití bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
7. Vstup osobám mladším 10 let bez doprovodu zletilé osoby.
8. Běhání, jízda na kolečkových bruslích, na skateboardu, na koloběžkách, na kole či na jiných prostředcích. S povolením bezpečnostní služby je možno provést kolo společnými prostory přízemí Centra.
9. Vstup osob podnapilých nebo osob pod vlivem omamných a psychotropních látek a též požívání alkoholu nebo šíření omamných a psychotropních látek do prostor Centra.
10. Vnášení toxických, jedovatých, znečišťujících, zapáchajících či nebezpečných látek.
11. Vstup osob, které by mohly obtěžovat ostatní návštěvníky svým nedostatečným, roztrhaným či špinavým oblečením, zápachem, špínou, viditelnými známkami nakažlivé nemoci atd.
12. Odhazování a odkládání čehokoliv mimo odpadkové koše či prohrabování se nebo vybírání odpadkových košů.
13. Konzumace potravin a nápojů, mimo prostory k tomu vyhrazené.
14. Kouření.
15. Ležení, spaní či sezení na zábradlí, na schodech, na odpadkových koších a dalších místech, která nejsou v prostorách Centra určená k sezení.
16. Spaní na sedacím nábytku umístěném v prostorech obchodního centra a na toaletách obchodního centra.
17. Praní prádla či jiné mytí než běžné umývání rukou na toaletách.
18. Vnášení střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor Centra (výjimku tvoří příslušníci orgánů činných v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením vedení Centra).
19. Vstup do Centra se zvířaty, výjimku tvoří vodící psi nevidomých občanů, psi vedení na vodítku, opatření košíkem či zvířata nesená v přepravkách nebo náručí. Pracovníci ochranky Centra jsou nicméně oprávněni z provozních či bezpečnostních důvodů i dle jejich uvážení návštěvníky se zvířaty z Centra kdykoli vykázat.
20. Uvazování čehokoliv - zvířat, kol apod. do meziprostorů vchodů do Centra a kdekoliv jinde v Centru.
21. Sezení či ležení na terase před hlavním vchodem do Centra. Z bezpečnostních a hygienických důvodů se terasa pravidelně během dne uklízí mokrou cestou a chemickými prostředky.

Otevírací doba OC Nový Smíchov je uvedena na všech vstupech do objektu.

Pozn.: Vedení Centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu. Prostory Centra jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) – registrace č.00035894. 

David Pažitka
Ředitel OC Nový Smíchov

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI, JSTE VÍTÁNI V OBCHODNÍM CENTRU NOVÝ SMÍCHOV A PŘEJEME VÁM, ABYSTE ZDE STRÁVILI MNOHO PŘÍJEMNÝCH CHVIL. 

***

PROVOZNÍ ŘÁD PODZEMNÍHO NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ
(dále jen Provozní řád)

1. Rozsah platnosti
Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností KLEPIERRE CZ s.r.o., Tesco Property a.s., (dále jen “provozovatel”) a vlastníky/řidiči motorových vozidel, kteří si budou dočasně pronajímat parkovací stání v podzemním parkovišti OC Nový Smíchov. (dále jen “uživatelé”)
Vjezdem do podzemního parkoviště se uzavírá smlouva o nájmu parkovacího místa.
Podzemní parkoviště Centra není hlídané. Provozovatel ani obsluha parkoviště neodpovídá za možné ztráty věcí, a to jakékoliv povahy, které by byly odcizeny ze zaparkovaného vozidla.
Provozovatel ani obsluha parkoviště nezodpovídá za škody způsobené třetí osobou.

2. Poloha podzemního parkoviště
Parkoviště pro uživatele se nachází v prvním, druhém a třetím podzemním podlaží Obchodního centra Nový Smíchov (dále jen Centrum).

3. Pravidla pro využívání podzemního parkoviště Centra:
3.1 Na všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů spolu s vyhláškou č. 30/2001 Sb.
3.2 Uživatelé jsou povinni při vjezdu na parkoviště Centra, při odstavení vozidla, při pohybu po parkovišti a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád, pokyny správce Centra a obsluhy parkoviště. Obsluha je pověřena a oprávněna na plochách celého parkoviště usměrňovat dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.
3.3 Parkoviště smí být využito pouze k příjezdu, zaparkování vozidel uživatelů, k uložení nakoupeného zboží, k nastoupení osob do parkujících vozidel a k odjezdu těchto vozidel.
3.4 Speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanizmy, reklamní atd.), mohou na toto parkoviště vjíždět pouze s písemným povolením správy Centra, bezpečnostní služby Centra či obsluhy parkoviště.
3.5 Vozidlům je povoleno parkovat pouze na místech k tomu určených, tj. vyznačených vodorovným značením na ploše parkoviště.
3.6 Za chybné parkování bude obsluhou parkoviště považováno (i krátkodobé) odstavení vozidla nad vodorovným značením, parkování v rozporu se svislým dopravním značením, parkování na žlutých/modrých/oranžových chodnících pro pěší, ve vjezdech, výjezdech, místech pravomocně označených (i přenosným značením) nebo na vyhrazených plochách (k vyhrazeným plochám náleží parkovací místa vyhrazená pro vozidla invalidních spoluobčanů). Vozidly invalidů (tělesně postižených) se pro účely tohoto Provozního řádu podzemního parkoviště rozumí pouze vozidla označená v souladu s Vyhláškou č. 30/2001 Sb. – viz. bod 3.1 tohoto Provozního řádu podzemního parkoviště. Výjimky z tohoto ustanovení nejsou ve Vyhlášce uvedeny.

3.7 Pod vjezdovou a výjezdovou závorou je zakázáno zastavit. V případě, že nemůžete prostor pod závorou opustit, do prostoru, i v zájmu své bezpečnosti, nevjíždějte. Za poškození vjezdové či výjezdové závory je stanovena smluvní pokuta 4.500 Kč.
3.8 Vozidlům s pohonem LPG a CNG je do prostor podzemního parkovitě vjezd zakázán.
3.9 Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště je omezena na max. 10 km/hod.
3.10 Uživatelé jsou povinni informovat obsluhu parkoviště o všech mimořádných událostech v parkovišti (dopravní nehody, zranění, porucha platebního automatu, porucha vjezdové / výjezdové závory apod.).

4. V prostorách podzemního parkoviště Centra je zakázáno:
4.1 Provádět údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
4.2 Mýt nebo čistit vnitřek vozidla, karosérie a motory parkujících vozidel.
4.3 Jakkoliv znečišťovat parkovací plochy nedopalky cigaret, blátem z vozidel, výkaly či odpadky.
4.4 Poškozovat prostor parkoviště a zařízení provozovatele na parkovišti instalovaná.
4.5 Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her.
4.6 Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej bez písemného povolení schváleného správou Centra, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez písemného souhlasu vedení Centra. Dále se na parkovišti zakazuje umisťování letáků, transparentů, hesel, výzev apod. a to i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
4.7 Fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy.
4.8 Provozovat cvičné jízdy autoškol.
4.9 Dále je na parkovišti i z bezpečnostních důvodů zakázáno:
4.9.1 Pohybovat se podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
4.9.2 Setrvávat v zaparkovaných vozidlech po dobu delší než nezbytně nutnou. Obsluha je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení.
4.9.3 Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách).
4.9.4 Nechat bez dozoru malé děti či nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).

5 Evakuace
Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, včetně uživatelů, povinny podřídit se příkazům zásahových (respektive bezpečnostních) sborů, správy Centra, obsluhy parkoviště či bezpečnostní služby Centra.

6 Otevírací doba podzemního parkoviště pro veřejnost mimo zónu nočního parkování:
Otevírací doba podzemního parkoviště je vedením Centra určena takto:
NE – ČT: 5:50 – 0:00 – pro příjezd i odjezd vozidel 0:00 – 1:30 – pouze odjezd vozidel
 PÁ – SO: 5:50 – 0:00 – pro příjezd i odjezd vozidel 0:00 – 2:30 – pouze odjezd vozidel
Vstup do parkoviště je od 0:00 uzavřen všem osobám, které se nenachází v prostorách Centra.

Otevírací doba zóny nočního parkování:
Zóna nočního parkování je v provozu 24 hodin denně od pondělí do neděle pro příjezd i odjezd vozidel.
 Vstup do parkoviště po 24. hodině je zajištěn přes postranní vstup z Plzeňské ulice vedoucí přímo do parkoviště.

7. Poplatek za parkování
7.1 Odebráním parkovací karty z parkovacího automatu nabývá uživatel právo využívat vyznačené parkovací místo k odstavení vozidla.
7.2 Uživatel má povinnost uhradit provozovateli stanovené poplatky za parkování. Tuto povinnost má i tehdy, pokud není vozidlo odstaveno na vyznačeném parkovacím místě.
7.3 Parkovací systém je vybaven kontrolou SPZ. Uživatel má nárok na 3 hodiny parkování zdarma každý všední den, 5 hodin parkování zdarma o víkendech a státních svátcích (dále jen „Bezplatné parkování“), bez ohledu na počet vyjetí z parkoviště během této doby. Další hodiny parkování jsou zpoplatněny dle ceníku. Využití další doby Bezplatného parkování je možné po uplynutí 2 a více hodin po opuštění parkoviště.
7.4 Výše poplatku za parkování se řídí platným poplatkovým řádem, který je vyvěšen u všech vjezdů do podzemního parkoviště a všech vstupů do galerie Centra z podzemního parkoviště.
7.5 Pro zaplacení hodinového parkovacího poplatku je brána v úvahu vždy každá započatá hodina.
7.6 K úhradě poplatků za parkování slouží platební automaty umístěné v prostoru parkoviště.
7.7 V případě poruchy platebního automatu či výjezdové závory je uživatel povinen informovat obsluhu parkoviště.
7.8 Výjezd z parkoviště je možný pouze po zaplacení stanoveného poplatku.
7.9 Uživatel je povinen odebrat parkovací kartu u vjezdového stojanu, pečlivě ji uschovat a použít ji pro otevření závory na výjezdu. Odhození parkovací karty v době před řádným otevřením výjezdové závory je považováno za ztrátu parkovací karty.
7.10 Při ztrátě parkovací karty je uživatel povinen uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč. V případě, že bude možné dohledat uživatele a potvrdit dobu jeho pobytu v parkovišti pomocí kamerového systému, zaplatí uživatel řádný poplatek za parkování plus poplatek za dohledání ve výši 50,- Kč.
7.11 Poškození parkovací karty je zpoplatněno sumou 50,- Kč.
7.12 O případné reklamaci bude sepsán reklamační protokol.

8 Závěrečná ustanovení:
8.1 Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
8.2 Protizákonné jednání vůči uživatelům podzemního parkoviště Centra řeší na základě oznámení postižených, prostřednictvím správy Centra či bezpečnostní služby Centra, Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
8.3 Vozidla překážející provozu na podzemním parkovišti nebo vozidla v rozporu s tímto Provozním řádem podzemního parkoviště budou na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor podzemního parkoviště Centra.
8.4 Na podzemním parkovišti zároveň platí Návštěvní řád Centra.
8.5 Tento Provozní řád podzemního parkoviště Centra nabývá účinnosti dne 1.10.2016.

David Pažitka
Ředitel OC Nový Smíchov

Pozn.: Vedení Centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Provozního řádu. Prostory Centra jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), registrace č. 00035894.

Návštěvní řád centra a Provozní řád podzemního parkoviště si můžete stáhnout ZDE >>

#JustAsk

Odpovíme
během hodiny
na našem facebooku

Položte vaši otázku
Otevírací doba

PĚTIHVĚZDIČKOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM

Telefon : 251 101 061
> Kontaktujte nás

Top